Projekt Erasmus+

Stránka www.erasmus.ecav.sk bola vytvorená na zverejnenie a šírenie výsledkov projektu v programe Erasmus+.

V rámci programu ERASMUS+ bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

Cieľom projektu bolo  vytvorenie uceleného vzdelávacieho programu, ktorý umožní zamestnancom a dobrovoľníkom z cirkevných zborov vzdelávať cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach.

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania

Vzdelávací materiál, ktorý bol v rámci projektu vypracovaný, je dobre využiteľný aj pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie, ktoré môžu tento materiál bezplatne použiť na svoje kurzy a prednášky.

Ponúkame tiež inšpiráciu pre to, ako môžu cirkvi, cirkevné zbory, organizácie a jednotlivci mať klímu a životné prostredie vo svojom programe – tak vo svojej práci a aktivitách v organizácii ako aj v každodennom praktickom živote.

Medzinárodná spolupráca v projekte Erasmus+

Prečo sme vytvorili partnerstvo?

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig  Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

V rámci programu ERASMUS+ Strategické partnerstvá bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

  

    

Prečo sme napísali tento projekt?

Už realizovaný spoločný projekt v programe „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ bol zameraný na environment a na vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov zamerané na úspory energie, triedenie odpadu, znižovanie uhlíkovej stopy, obnoviteľné zdroje a pod. Projekt programu Erasmus+ „Vzdelávanie pre trvaloudržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku a Dánsku“ nadviazal na úspešnú spoluprácu a využil potenciál partnerstva na riešenie vybraných európskych priorít. Projekt nerieši len vzdelávanie nezamestnaných a rozvíjanie ich zručností, ale má za cieľ aj podporovať samo-zamestnávanie sa, podnikanie a vytváranie nových pracovných príležitostí so vzťahom k trvalo udržateľnému rozvoju a životnému prostrediu.

Ako sme realizovali tento projekt?

Projekt bol realizovaný podľa očakávania. Spolupráca v otázkach týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja je veľmi cenná a výsledok je oveľa lepší, než keby na jednotlivých témach pracoval každý partner samostatne .

Viac informácií o realizácii projektu Erasmus+ nájdete na https://goo.gl/wYaLGA

Viac informácií o realizácii projektu Grundtvig nájdete na https://goo.gl/MH9M6W

Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania.

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

Komunity a rodinné farmy

Materiál poskytuje všetky dôležité informácie o pôde, trvalo udržateľnej starostlivosti o pôdu a zásadách pestovania BIO zeleniny. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach, ale aj budúcich farmárov a pracovníkov na BIO farmách, v komunitných záhradách, vlastníkov pôdy a záujemcov z radov širokej verejnosti.

ZÍSKAJ KONTROLU NAD ENERGIOU

Staň sa inteligentnejším užívateľom energie

Materiál má slúžiť ako vodítko pre efektívne využívanie energie s čo najmenej negatívnym vplyvom na životné prostredie. Poskytuje návod ako získať prehľad o spotrebe energie a kde hľadať možnosti úspor pre pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov.

ENERGETICKÉ RIEŠENIA S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Použiteľné v cirkevných a iných budovách

Materiál je dôležitým nástrojom pri výbere správneho vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Určený je na vzdelávanie pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov ale aj záujemcom z radov širokej verejnosti.

V LESE A NA VIDIEKU

Kreatívne a trvalo udržateľné využitie prírodných priestorov

Materiál je návodom ako môžu byť les a okolitá krajina užívané trvalo udržateľným spôsobom  Poskytuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre úspešný rozbeh a realizáciu vlastných projektov zameraných na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia s možnosťou prezentovania výsledkov. Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach.

17 globálnych cieľov OSN

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja.

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja – nazývaných aj Globálne Ciele – ako všeobecnú výzvu zameranú na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť.

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa.

Viac o 17 globálnych cieľoch OSN sa dozviete na https://goo.gl/J412pj

Obsah vzdelávacieho materiálu

VZDELÁVACÍ MATERIÁL OBSAHUJE:

SLOVENSKÁ VERZIA

Učebnice

 • Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
 • Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Učebnica Získaj kontrolu nad energiou
 • Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE
 • Učebnica V lese a na vidieku

Pracovné zošity

 • Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou
 • Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE
 • Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie

 • Lekcie Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Lekcie Získaj kontrolu nad energiou
 • Lekcie Energetické riešenia s využitím OZE
 • Lekcie V lese a na vidieku

On-line nástroje

 • On-line nástroj Pestovanie potravín v bio-kvalite

ENGLISH VERSION

Textbooks

 • Textbook Education for Sustainable Development
 • Textbook Growing of Food in Organic Quality
 • Textbook Gain Control of Energy
 • Textbook Renewable Energy Solutions
 • Textbook In Forest and Countryside

Workbooks

 • Workbook Growing of Food in Organic Quality
 • Workbook Gain Control of Energy
 • Workbook Renewable Energy Solutions
 • Workbook In Forest and Countryside

Lessons

 • Lessons Growing of Food in Organic Quality
 • Lessons Gain Control of Energy
 • Lessons Renewable Energy Solutions
 • Lessons In Forest and Countryside

On-line Tools

 • On-line Tool Growing of Food in Organic Quality
 • On-line Tool Renewable Energy Solutions

DANSK VERSION

Lærebøger

 • Lærebog Uddannelse til bæredygtig udvikling
 • Lærebog Vedvarende energiløsninger

Arbejdshæfter

 • Arbejdshæfte Dyrkning af økologisk mad
 • Arbejdshæfte Få styr på energien
 • Arbejdshæfte Vedvarende energiløsninger
 • Arbejdshæfte I skoven og på landet

Lektioner

 • Lektioner Dyrkning af økologisk mad
 • Lektioner Få styr på energien
 • Lektioner Vedvarende energiløsninger
 • Lektioner I skoven og på landet

Onlineværktøjer

 • Onlineværktøj Vedvarende energiløsninger

SVENSK VERSION

Läroböcker

 • Lärobok Organiska grödor
 • Lärobok Få energikoll
 • Lärobok Förnybara energilösningar
 • Lärobok I skog och på landsbyggd

Arbetsböcker

 • Arbetsbok Organiska grödor
 • Arbetsbok Få energikoll
 • Arbetsbok Förnybara energilösningar
 • Arbetsbok I skog och på landsbyggd

Lektioner

 • Lektioner Organiska grödor
 • Lektioner Få energikoll
 • Lektioner Förnybara energilösningar
 • Lektioner I skog och på landsbyggd

DEUTSCHE VERSION

Lehrbücher

 • Lehrbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung
 • Lehrbuch In Wald und Landschaft

Arbeitsmappen

 • Arbeitsmappe Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Arbeitsmappe Energiekontrolle
 • Arbeitsmappe Erneuerbare Energien
 • Arbeitsmappe In Wald und Landschaft

Lektionen

 • Lektionen Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Lektionen Energiekontrolle
 • Lektionen Erneuerbare Energien
 • Lektionen In Wald und Landschaft

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

VZDELÁVANIE PRE TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

VIDIECKYCH OBLASTÍ NA SLOVENSKU, V LOTYŠSKU, NEMECKU, ŠVÉDSKU A DÁNSKU

Predslov

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja – nazývaných aj Globálne Ciele – ako všeobecnú výzvu zameranú na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť.

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa.

V rokoch 2015-2017 spolupracovali títo partneri na projekte Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku v rámci programu ERASMUS PLUS. Cieľom projektu bolo vytvoriť vzdelávacie materiály, ktoré môžu pomôcť vzdelávať príslušné cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach v rôznych otázkach trvalej udržateľnosti, aby mohli získať platenú prácu a lepšiu kvalitu života. Medzi cieľové skupiny patria prisťahovalci, starší ľudia žijúci v riedko osídlených oblastiach a ďalšie skupiny žijúce na miestach s nedostatkom pracovných príležitostí.

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Národné situácie, potreby a metódy sa líšia – čo sa odráža aj v materiáloch, ktoré boli vypracované.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku: 

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite

Lekcie 1 – 8 Pestovanie potravín v bio-kvalite:

Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou

Lekcie Získaj kontrolu nad energiou 

Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE

Lekcie 1 – 9 Energetické riešenia s využitím OZE:

Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie V lese a na vidieku

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Education for Sustainable Development

Workbook Growing of Food in Organic Quality 

Lessons Growing of Food in Organic Quality:

Workbook Gain Control of Energy

Lessons Gain Control of Energy 

Workbook Renewable Energy Solutions

Lessons 1 – 9 Renewable Energy Solutions

Workbook In Forest and Countryside

Lessons In Forest and Countryside

 

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

KOMUNITY A RODINNÉ FARMY

Úvod

Projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ vypracovaný v rámci programu Erasmus+ sa zameriava na oblasť vzdelávania dospelých. V projekte boli zapojené organizácie z viacerých krajín na rôznom stupni ekonomického a kultúrneho rozvoja, a to z Nemecka, Švédska, Dánska, Lotyšska a Slovenska. Jedným z cieľov projektu bola aj výmena dobrých skúseností medzi nimi. V oblasti vzdelávania dospelých nie je v súčasnosti dostatok informácii a vzdelávacích programov, ktoré by motivovali dospelých k podnikaniu a k snahe o trvalo udržateľný rozvoj. Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku spracovala v rámci projektu tému trvalo udržateľného rozvoja v rámci „Pestovania potravín v bio-kvalite“ zacielenú na pestovanie zeleniny v komunitných záhradách a rodinných farmách.

Výsledkom projektu je vzdelávací program je určený predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných. Materiál je však prostredníctvom www stránok voľne dostupný a použiteľný na vzdelávanie členov združení, organizácií i záujemcov o trvaloudržateľné pestovanie potravín z radov verejnosti. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom.

Vzdelávací program bude realizovaný prostredníctvom kurzu trvajúceho 5 týždňov, z toho:

 • 4 týždne teória
 • 1 týždeň prax

V každom týždni teórie budú 2 lekcie v trvaní 2 x 45 min.

Týždeň praxe bude variabilný, môže to byť exkurzia alebo práca v teréne (napr. na farme)

Projekt bude ponúknutý úradom práce, miestnym zastupiteľstvám, môže byť využitý aj v rámci menších komunít, napr. občianskych združení, neziskových organizácií, cirkevných  zborov a pod.

Na záver kurzu absolvent získa certifikát potvrdzujúci predmet a úroveň dosiahnutého vzdelania. Financovanie kurzov bude z verejných financií (úrady práce), prostredníctvom grantových schém alebo na dobrovoľníckej báze.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite

Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite

Lekcie 1 – 8 Pestovanie potravín v bio-kvalite

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete tu:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Growing of Food in Organic Quality 

Workbook Growing of Food in Organic Quality 

Lessons 1 – 8 Growing of Food in Organic Quality

 

Učebnica Získaj kontrolu nad energiou

ZÍSKAJ KONTROLU NAD ENERGIOU

STAŇ SA INTELIGENTNEJŠÍM UŽÍVATEĽOM ENERGIE

Predslov

Zámerom tohto materiálu je aby slúžil ako vodítko pre trvalo udržateľný spôsob myslenia vrátane inteligentných riešení a efektívneho využívania energie s čo najmenej negatívnym vplyvom na životné prostredie.

Celý systém využívania energie môže mať prospech z každého jednotlivca, ktorý preberie vlastnú zodpovednosť za využívanie energie. Zvýšený dopyt po „zelenej“ energii v kombinácii s energetickou efektívnosťou sú dôležitými krokmi k celosvetovej udržateľnosti. Čím viac dokážeme znížiť zbytočné používanie energie, tým rýchlejšie dokážeme eliminovať uhoľné a ostatné fosílne palivá.

Použite „Dátový list energetickej obhliadky“ ako pomoc a základ v procese hľadania miest, kde sa míňa energia.  Práca s dátovým listom sa dá prispôsobiť jestvujúcim aktivitám a môže zabrániť tomu, aby sa zanedbali dôležité opatrenia.

Tento materiál je ľahko použiteľný a preto je vhodný aj pre ľudí bez technického zázemia alebo predošlého oboznámenia sa s myšlienkou energetickej efektívnosti.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Získaj kontrolu nad energiou

Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou

Lekcie Získaj kontrolu nad energiou 

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharin

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Gain Control of Energy

Workbook Gain Control of Energy

Lessons Gain Control of Energy 

 

Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE

ENERGETICKÉ RIEŠENIA S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

POUŽITEĽNÉ V CIRKEVNÝCH A INÝCH BUDOVÁCH

Predslov

Všetky krajiny EÚ musia čeliť výzvam súvisiacim so znečistením a klimatickými zmenami. Na národnej a medzinárodnej úrovni sú preto stanovené ambiciózne ciele zamerané na zníženie emisií CO2 a na prechod od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie.

Cirkvi sú v tomto smere súčasťou občianskej spoločnosti, a preto sú zodpovedné aj za podporu prechodu od používania fosílnych palív k využívaniu obnoviteľných zdrojov energie. Od roku 2009 sa na podpore tejto agendy podieľa aj sieť „zelených cirkví“ v rámci Národnej rady Dánska.

Vykurovanie budov je v našich zemepisných šírkach potrebné a môže byť nákladné a tiež hlavným zdrojom emisií CO2. Výber „správneho“ vykurovacieho systému môže byť ťažkým rozhodnutím, keďže vykurovací systém má životnosť minimálne 15 alebo aj viac rokov. To, čo je dnes ekonomicky výhodné, sa môže stať „zlou investíciou“ za niekoľko rokov, alebo naopak.

Pokiaľ ale ide o životné prostredie, výber nie je taký ťažký. Ak chceme spomaliť zmenu klímy, musíme značne znížiť emisie CO2. Preto je dôležité, aby sme vybrali „ekologické riešenia“ založené na obnoviteľných zdrojoch energie namiesto fosílnych palív ako ropa a zemný plyn. Dánsko sa zaviazalo byť do roku 2050 nezávislé na fosílnych palivách. Čím skôr dosiahneme tento cieľ, tým lepšie to bude pre životné prostredie a naše klímu.

Tento materiál je určený ako dôležitý nástroj pre cirkevné zbory pri výbere správneho vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Hoci je materiál vytvorený pre cirkvi a cirkevné budovy, môže ho použiť aj mnoho iných organizácií a súkromných osôb, ktoré spravujú budovy: informácie o kostoloch sú relevantné aj pre iné historické budovy, ale aj väčšie modernejšie budovy, ktoré zhromažďujú veľa ľudí v pravidelných intervaloch. Informácie o farnosti sú dôležité pre veľké množstvo domov a rezidencií a informácie o kostoloch a cintoríne sú dôležité pre veľké spoločenské haly, kultúrne domy, verejné kúpele a ďalšie menšie budovy a zariadenia.

Materiál je so svojimi 9 lekciami mienený ako vzdelávací materiál. Na posledných stranách tohto materiálu možno nájsť 10 modelových prípadov. Tí, ktorí absolvujú 9 hodín a dokážu relevantne odpovedať na 10 otázok z modelových prípadov, môžu získať certifikát Erasmus +.

Materiál sa nachádza aj na webovej stránke Green Church v Dánsku, www.gronkirke.dk, ale v trochu inej podobe. Na webovej stránke sú  konkrétne typy budov a obnoviteľných zdrojov energie usporiadané do matice, ktorá umožňuje jednoduché vyhľadávanie presných informácií o konkrétnom type budovy vzhľadom na konkrétny zdroj energie. Dúfame, že mnohí to budú považovať za užitočné.

Tento materiál vytvoril Carsten Vejborg pre Grøn Kirke v súvislosti s projektom EÚ Erasmus +, vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vo vidieckych oblastiach na Slovensku, Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku.

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE

Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE

Lekcie 1 – 9 Energetické riešenia s využitím OZE:

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook Renewable Energy Solutions

Workbook Renewable Energy Solutions

Lessons 1 – 9 Renewable Energy Solutions

 

Učebnica V lese a na vidieku

V LESE A NA VIDIEKU

KREATÍVNE A TRVALO UDRŽATEĽNÉ VYUŽITIE PRÍRODNÝCH PRIESTOROV

Úvod

Cirkvi vo vidieckych oblastiach sú často vlastníkmi zeme z tak povediac historických dôvodov. Vlastnia polia a lesy, lúky, živé ploty a iné nevyužívanie územia tzv. „brownfields“. Kým orná pôda je zväčša dávaná do nájmu farmárom ktorí ju kultivujú, o les sa stará cirkevná komunita. Záujem o les a veci s ním spojené je v cirkevnej komunite pomerne malý.

Cirkvi, teda aj Evanjelická cirkev v Strednom Nemecku, prevádzkujú vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa často nachádzajú vo veľmi idylickom prostredí a ktoré ponúkajú širokú škálu vzdelávacích podujatí a tréningových kurzov pre všetky vekové skupiny.

Základnou myšlienkou prezentovaného vzdelávacieho programu je preto skĺbiť obidva tieto fakty dokopy –  uvedomenie si dôležitosti lesa a krajiny prostredníctvom cirkevných  vzdelávacích inštitúcií. Centrálnou otázkou je: ako môžu les a okolitá krajina byť užívané trvalo udržateľným spôsobom a zároveň prispievať k zlepšovaniu sociálnej situácie znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach.

Tento vzdelávací program poskytuje účastníkom teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre úspešný rozbeh a implementáciu ich vlastných projektov. Hlavné zameranie projektov má byť na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Trvalo udržateľné využívanie prírodných zdrojov a získané kompetencie v projektovom manažmente by mali umožniť účastníkom vedieť lepšie sa kontaktovať a zlepšiť svoju účasť na sociálnom živote vo vlastnom regióne. Naskytuje sa tiež možnosť, že časť ich príjmu by mohla byť generovaná z trvalo udržateľných projektov.

Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí ( zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach. Bol testovaný v Národnom parku Dübener Heide vo Východnom Nemecku. Znevýhodnenie môže mať rôzne príčiny: dlho trvajúca nezamestnanosť, nedostatok kontaktov a integrácie, nepoznanie prostredia (novo prišlé, vylúčené osoby), neisté zamestnanie (slabo platené, príp. dočasné zamestnanie)

Hlavným cieľom tohto vzdelávacieho programu je predovšetkým poskytnúť vedomosti o vzájomných väzbách v lesnom ekosystéme a o jeho využiteľnosti. Zahŕňa tiež schopnosť získavať vedomosti, keďže väčšina účastníkov má skúsenosti s učením dávno za sebou a tieto skúsenosti často nekorešpondujú s prístupmi modernej pedagogiky. Predovšetkým by malo byť posilnené trénovanie odbornosti, ako  aj metodologické a sociálne kompetencie. Program ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia s možnosťou prezentovania výsledkov.  Zážitok úspechu posilňuje sebavedomie účastníkov.

Tento vzdelávací program je vhodný tak pre cirkevné ako je pre sekulárne vzdelávacie inštitúcie.

 

Vzdelávací materiál v slovenskom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1Q8dKhJ7KXktsQUGi85S5yDRfEfeOTBMF/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1he9HOMSneYBASSDxpnjZon2DPq3N4Mdq/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Učebnica V lese a na vidieku

Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie V lese a na vidieku

Vzdelávací materiál v anglickom jazyku nájdete na linku:

https://drive.google.com/file/d/1zn78D6QrCSFR_WCTjXzLav454FV3UiCk/view?usp=sharing

alebo:

https://drive.google.com/file/d/1GtM4Zm1sdTa5Oq4nHecp-Y8JaB_-QDel/view?usp=sharing

Okrem iných častí vzdelávacieho materiálu tam nájdete aj:

Textbook In Forest and Countryside

Workbook In Forest and Countryside

Lessons In Forest and Countryside

 

Stránka pre zverejnenie a šírenie výsledkov projektu v programe Erasmus+