Archív kategorií: Článok

Projekt Erasmus+

Stránka www.erasmus.ecav.sk bola vytvorená na zverejnenie a šírenie výsledkov projektu v programe Erasmus+.

V rámci programu ERASMUS+ bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig – Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

Cieľom projektu bolo  vytvorenie uceleného vzdelávacieho programu, ktorý umožní zamestnancom a dobrovoľníkom z cirkevných zborov vzdelávať cieľové skupiny vo vidieckych oblastiach.

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania

Vzdelávací materiál, ktorý bol v rámci projektu vypracovaný, je dobre využiteľný aj pre inštitúcie poskytujúce vzdelávanie, ktoré môžu tento materiál bezplatne použiť na svoje kurzy a prednášky.

Ponúkame tiež inšpiráciu pre to, ako môžu cirkvi, cirkevné zbory, organizácie a jednotlivci mať klímu a životné prostredie vo svojom programe – tak vo svojej práci a aktivitách v organizácii ako aj v každodennom praktickom živote.

Medzinárodná spolupráca v projekte Erasmus+

Prečo sme vytvorili partnerstvo?

Projektová myšlienka vznikla na pôde cirkevných organizácií v Nemecku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a na Slovensku. Nadväzuje na dobré skúsenosti z predchádzajúcej spolupráce na projekte v programe Grundtvig  Učiace sa partnerstvá, ktorý partneri realizovali v rokoch 2012 – 2014.

V rámci programu ERASMUS+ Strategické partnerstvá bol v období september 2015 až august 2017 realizovaný projekt „Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku, Švédsku a Dánsku“ v ktorom partnerom a hlavným koordinátorom bola ECAV na Slovensku.

  

    

Prečo sme napísali tento projekt?

Už realizovaný spoločný projekt v programe „Grundtvig – Učiace sa partnerstvá“ bol zameraný na environment a na vzdelávanie zamestnancov a dobrovoľníkov zamerané na úspory energie, triedenie odpadu, znižovanie uhlíkovej stopy, obnoviteľné zdroje a pod. Projekt programu Erasmus+ „Vzdelávanie pre trvaloudržateľný rozvoj vidieckych oblastí na Slovensku, v Lotyšsku, Nemecku a Dánsku“ nadviazal na úspešnú spoluprácu a využil potenciál partnerstva na riešenie vybraných európskych priorít. Projekt nerieši len vzdelávanie nezamestnaných a rozvíjanie ich zručností, ale má za cieľ aj podporovať samo-zamestnávanie sa, podnikanie a vytváranie nových pracovných príležitostí so vzťahom k trvalo udržateľnému rozvoju a životnému prostrediu.

Ako sme realizovali tento projekt?

Projekt bol realizovaný podľa očakávania. Spolupráca v otázkach týkajúcich sa trvalo udržateľného rozvoja je veľmi cenná a výsledok je oveľa lepší, než keby na jednotlivých témach pracoval každý partner samostatne .

Viac informácií o realizácii projektu Erasmus+ nájdete na https://goo.gl/wYaLGA

Viac informácií o realizácii projektu Grundtvig nájdete na https://goo.gl/MH9M6W

Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj

Máme teraz k dispozícii kompletný školiaci materiál v oblastiach, ktoré sú najrelevantnejšie pre vidiecke oblasti. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach, aj bez predchádzajúceho technického vzdelania.

PESTOVANIE POTRAVÍN V BIO-KVALITE

Komunity a rodinné farmy

Materiál poskytuje všetky dôležité informácie o pôde, trvalo udržateľnej starostlivosti o pôdu a zásadách pestovania BIO zeleniny. Vzdelávací program predpokladá prepojenie s praktickým tréningom. Určený je predovšetkým na vzdelávanie nezamestnaných a sociálne znevýhodnených ľudí vo vidieckych oblastiach, ale aj budúcich farmárov a pracovníkov na BIO farmách, v komunitných záhradách, vlastníkov pôdy a záujemcov z radov širokej verejnosti.

ZÍSKAJ KONTROLU NAD ENERGIOU

Staň sa inteligentnejším užívateľom energie

Materiál má slúžiť ako vodítko pre efektívne využívanie energie s čo najmenej negatívnym vplyvom na životné prostredie. Poskytuje návod ako získať prehľad o spotrebe energie a kde hľadať možnosti úspor pre pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov.

ENERGETICKÉ RIEŠENIA S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV ENERGIE

Použiteľné v cirkevných a iných budovách

Materiál je dôležitým nástrojom pri výbere správneho vykurovacieho systému založeného na obnoviteľnej energii pre konkrétne budovy. Opisuje rôzne druhy obnoviteľných zdrojov energie a vedie tých, ktorí chcú vidieť, aký druh obnoviteľnej energie je optimálnym riešením pre daný typ budovy. Určený je na vzdelávanie pracovníkov správy budov, vlastníkov verejných budov ale aj záujemcom z radov širokej verejnosti.

V LESE A NA VIDIEKU

Kreatívne a trvalo udržateľné využitie prírodných priestorov

Materiál je návodom ako môžu byť les a okolitá krajina užívané trvalo udržateľným spôsobom  Poskytuje teoretické vedomosti a praktické zručnosti pre úspešný rozbeh a realizáciu vlastných projektov zameraných na využitie lesa, ovocného sadu a dreva všeobecne. Ponúka rôzne metodologické prístupy a početné individuálne a skupinové cvičenia s možnosťou prezentovania výsledkov. Vzdelávací program je zacielený na sociálne znevýhodnených ľudí (zväčša starších ako 45 rokov) vo vidieckych oblastiach.

17 globálnych cieľov OSN

Vzdelávanie pre trvalú udržateľnosť bolo spoločným cieľom projektu. Trvalo udržateľný rozvoj musí zahŕňať tri aspekty, ktoré sú úzko spojené: ekologická, sociálna a hospodárska udržateľnosť. Globálne ciele OSN sú integrované a udržujú v rovnováhe tri aspekty trvalo udržateľného rozvoja. Bolo to aj našou snahou a pokryli sme v našich materiáloch rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja.

Dňa 25. septembra 2015 krajiny Organizácie Spojených národov spoločne prijali 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja – nazývaných aj Globálne Ciele – ako všeobecnú výzvu zameranú na ukončenie chudoby, na ochranu planéty a na zabezpečenie mieru a prosperity všetkých ľudí. Týchto 17 cieľov vychádza z úspechov Miléniových Rozvojových Cieľov a okrem iných priorít zahŕňa aj nové oblasti, ako sú zmena klímy, hospodárska nerovnosť, inovácie, udržateľná spotreba, mier a spravodlivosť.

Vlády sa zaviazali pracovať na dosiahnutí týchto cieľov, ale na to, aby ich dosiahli musí každý urobiť svoj diel práce: vlády, súkromný sektor aj občianska spoločnosť. Cirkvi sú súčasťou občianskej spoločnosti a pracujú v mnohých smeroch, bojujú proti klimatickým zmenám a ekonomickej nerovnosti a podporujú udržateľnú spotrebu, mier a spravodlivosť. Pracujú na národnej úrovni, ale spolupracujú aj cezhranične. Od roku 2012 spolupracovali cirkvi v Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, na Slovensku a v Dánsku na otázkach trvalej udržateľnosti. Každá z nich pracovala lokálne v relevantných a kontextuálnych spôsoboch, ale získavala aj pridanú hodnotu vo vzájomnom učení sa.

Viac o 17 globálnych cieľoch OSN sa dozviete na https://goo.gl/J412pj

Obsah vzdelávacieho materiálu

VZDELÁVACÍ MATERIÁL OBSAHUJE:

SLOVENSKÁ VERZIA

Učebnice

 • Učebnica Vzdelávanie pre trvalo udržateľný rozvoj
 • Učebnica Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Učebnica Získaj kontrolu nad energiou
 • Učebnica Energetické riešenia s využitím OZE
 • Učebnica V lese a na vidieku

Pracovné zošity

 • Pracovný zošit Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Pracovný zošit Získaj kontrolu nad energiou
 • Pracovný zošit Energetické riešenia s využitím OZE
 • Pracovný zošit V lese a na vidieku

Lekcie

 • Lekcie Pestovanie potravín v bio-kvalite
 • Lekcie Získaj kontrolu nad energiou
 • Lekcie Energetické riešenia s využitím OZE
 • Lekcie V lese a na vidieku

On-line nástroje

 • On-line nástroj Pestovanie potravín v bio-kvalite

ENGLISH VERSION

Textbooks

 • Textbook Education for Sustainable Development
 • Textbook Growing of Food in Organic Quality
 • Textbook Gain Control of Energy
 • Textbook Renewable Energy Solutions
 • Textbook In Forest and Countryside

Workbooks

 • Workbook Growing of Food in Organic Quality
 • Workbook Gain Control of Energy
 • Workbook Renewable Energy Solutions
 • Workbook In Forest and Countryside

Lessons

 • Lessons Growing of Food in Organic Quality
 • Lessons Gain Control of Energy
 • Lessons Renewable Energy Solutions
 • Lessons In Forest and Countryside

On-line Tools

 • On-line Tool Growing of Food in Organic Quality
 • On-line Tool Renewable Energy Solutions

DANSK VERSION

Lærebøger

 • Lærebog Uddannelse til bæredygtig udvikling
 • Lærebog Vedvarende energiløsninger

Arbejdshæfter

 • Arbejdshæfte Dyrkning af økologisk mad
 • Arbejdshæfte Få styr på energien
 • Arbejdshæfte Vedvarende energiløsninger
 • Arbejdshæfte I skoven og på landet

Lektioner

 • Lektioner Dyrkning af økologisk mad
 • Lektioner Få styr på energien
 • Lektioner Vedvarende energiløsninger
 • Lektioner I skoven og på landet

Onlineværktøjer

 • Onlineværktøj Vedvarende energiløsninger

SVENSK VERSION

Läroböcker

 • Lärobok Organiska grödor
 • Lärobok Få energikoll
 • Lärobok Förnybara energilösningar
 • Lärobok I skog och på landsbyggd

Arbetsböcker

 • Arbetsbok Organiska grödor
 • Arbetsbok Få energikoll
 • Arbetsbok Förnybara energilösningar
 • Arbetsbok I skog och på landsbyggd

Lektioner

 • Lektioner Organiska grödor
 • Lektioner Få energikoll
 • Lektioner Förnybara energilösningar
 • Lektioner I skog och på landsbyggd

DEUTSCHE VERSION

Lehrbücher

 • Lehrbuch Bildung für nachhaltige Entwicklung
 • Lehrbuch In Wald und Landschaft

Arbeitsmappen

 • Arbeitsmappe Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Arbeitsmappe Energiekontrolle
 • Arbeitsmappe Erneuerbare Energien
 • Arbeitsmappe In Wald und Landschaft

Lektionen

 • Lektionen Nahrungsmittelanbau in Bioqualität
 • Lektionen Energiekontrolle
 • Lektionen Erneuerbare Energien
 • Lektionen In Wald und Landschaft